2021 mebel biznesini jemläň

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna çenli hytaý mebelleriniň eksporty 75,74 milliard ABŞ dollary (ýetmiş bäş milliard, ýedi ýüz kyrk dört million dollar) 18,2 göterim ýokarlandy.

Hytaýyň gümrük gullugynyň 14-nji ýanwarda 2021-nji ýyldaky import we eksport maglumatlary baradaky habaryna görä, mebelleriň we bölekleriň eksporty barada esasy maglumatlar aşakdakylar:

2021-nji ýylda çin mebelleriniň we bölekleriniň eksportynyň mukdary 75,74 milliard dollar, 18,2 göterim ösdi; soňky 12-nji aýda bolsa eksportyň mukdary 7,26 milliard ABŞ dollary (ýedi milliard, iki ýüz altmyş million dollar) 1,83 göterim ýokarlandy yzygiderli esas.

Aboveokardaky maglumatlaryň hemmesi bilen, Hytaýda mebelleriň eksport edilmegini, güýçli ösmegini dowam etdirip bileris, hatda soňky iki ýylda COVID-19, “Omicron” effekti we käwagt maglumatlar peselýär, dünýäniň dürli künjeginden gelen mebel adamy bu işi alyp barýar we saklaýar. olar gowy görýärler. Zawodda sargyt mukdary bilen az mukdarda basyş bilen ýüzbe-ýüz bolanymyz üçin, material çykdajylary gymmat bolsa-da, müşderilerden diýen ýaly düşünip bileris.Hawa, müşderi hökman has agyr zatlary alýar, bazaryň bir tarapy ýük bahasy.Adaty satuw usuly, öňküsi ýaly aňsat işlemeýär, 2020-nji ýyldan şu wagta çenli onlaýn işewürlik ep-esli ýokarlanýar we häzirem ösmegini dowam etdirýärkä, adamlary dükanyň daşynda saklamaga, adaty durmuş ýaly söwda edip bilmeýär.Onlaýn satuwlar üçin önümlerimiz müşderi üçin takmynan 70% ýükleýär, biziň bilen müşderi dizaýn, gurluş, paket ideýasyny üýtgedýär, konteýneriň mümkin boldugyça doly bolmagy üçin ähli zady synap görýär, ýük çykdajylaryny azaldýar.

Kyn gün, şol bir ýagdaýa duçar bolanymyzda, biri-birimize dürli pikir we düşünişmekde duranymyzda, müşderini has berk gatnaşyk ediň, kyn döwri ýeňmek üçin bize doly hyjuw we güýç beriň.

2022-nji ýylda tüýs ýürekden garaşýarys, dünýädäki ähli müşderiler, işiňiz şowly bolar, kelle agyry bolmaz.bilelikde bilelikde öňe barýarys we birek-birege goldaw berýäris, has gowy mebel öndürýäris we has gowy durmuş gurýarys.


Iş wagty: Fewral-14-2022