2021-2022 Müşderi üçin hat

AHYZMATÇY ÜÇIN HAT

Gadyrly dostlar:
Soonakyn wagtda hytaýlylaryň täze ýyly bolar, ilki bilen, hemmämiz köne we täze dostlarymyza üstünlik arzuw edýäris. Hemmeler bilen gyzyklanmak, uly söwda etmek, maşgala bilen gymmatly wagt geçirmek, durmuşdan lezzet almak, iň möhümi gowy saglygy saklamak ýokardakylaryň hemmesi üçin.CNY, Hytaýdaky beýlekilerden iň uly festiwal, maşgalanyň her bir agzasy baýramçylyga ýygnanýar, şonuň üçin bu bagtly birleşmegiň wagtydyr. Şonuň üçin indiki ýyl üçin gowy arzuw etmek üçin uly gün.

Geçmişde, biziň bilen müşderiler köp ynanyp bolmajak bir zady başdan geçirdiler, ýüküň bahasy 3 esse 5 esse, hatda 10 esse ýokarlanýar, gözleg we ösüş bölümimiziň işgärleri kubik tygşytlamak üçin ajaýyp önüm öndürmek üçin dizaýn we gurluşy öwrenýärler. konteýner ýüklenende metrler, ýük ýokary bolansoň işleýär, ýöne ony başga bir ýol bilen peseldýäris, bu müşderi tarapdan gaty peýdaly.655 40HC konteýner 2021-nji ýylda doly ýüklendi, bortdaky iň soňkusyndan soň. müşderi bilen garaşylmadyk we bilelikde çözmeli.Çözüw pikirleriň çaknyşmagyndan soň ýüze çykýar, müşderileriň bize bolan ynamy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris. Bu gaty möhümdir !!!kyn başlangyç, sorag / nusga / reňk ýaly ..... ädim-ädim sabyrlylygymyz we hünärimiz bilen ynamy alýarys, belki birnäçe gün, hepde ýa-da aý gerek bolar, ýöne ahyrsoňy ikimizem döredip bileris hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, bu meseläni çözmegiň açarydyr.

2022-nji ýylyň başynda, dostlarymyzyň seslenmelerini kanagatlandyrmak üçin minnetdar, ünsli we yhlasly ýüregimizi saklarys. Dünýäniň dürli künjeginden gelen täze dostlar bilen habarlaşýarys, Greenhome siziň ynamyňyzy ýokary baha berer we goldaw we kömek bermek üçin edip biljek zatlarymyzy etmek.Trust kyn bolansoň, sizi goýbermeris.
Netijede, Greenhome size hemme zadyň kämil bolmagyny arzuw edýär.Uly geljege ýetmek üçin bilelikde uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurarys diýip umyt edýäris.

Greenaşyl mebel

news

MESELE ÜÇIN: DÖRDÜNJI MODELLER, Oükleme häsiýeti / 40HC 1500 + HK

08112235

08112241

08112249

08112298


Iş wagty: Fewral-07-2022