Sorag-jogap

1-nji sorag: tapawudyňyz näme, näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?

J: Müşderimiziň näme pikir edýändigini pikir edýäris we müşderimiziň işini ýerine ýetirmegine kömek edýäris.

2-nji sorag: haýsy hyzmaty hödürleýärsiňiz?

J: Mugt maglumat-dizaýn-nusgalar-HD surat we Vedio, OEM & ODM, jikme-jiklikleri gowulaşdyrmak we ş.m. modeliň bazara birikdirilmegi, müşderiniň meseläni çözmegine kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

3-nji sorag: Zawodyňyz barmy?

J: Hawa.We zawod bar, şonuň üçin müşderiniň zerur zatlaryny üpjün edip bileris, maglumatlary dogry saklap bileris we aýda 100 konteýner bilen iş salyşarys.

4-nji sorag: Bir gapda nusga we garyşyk zat berip bilersiňizmi?

J: Hawa, müşderimiz üçin mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiniň ýük bahasyny tertipleşdirmegi zerur, her niçigem bolsa resmi sargytdan soň size gaýdyp geler.
Hawa, müşderi bir gapda birnäçe zady garyşdyryp biler, başda we hyzmatdaşlygymyzyň başynda doly goldaw bereris ..

5-nji sorag. Töleg şertleri näme?

J: Adatça gözümiziň alnynda T / T ýa-da L / C ulanýarys we adatça 30% goýum bolup, iberilmezden öň balansy töleýäris.Paypal, günbatar bileleşigi, nagt kabul ederlikli.

6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?

A. Dürli kolleksiýada dürli gowşuryş wagty bar, adatdakysy ýaly 35-45yda, 1 * 40hc-10 * 40hc bolup biler.Käbir zatlar üçin ony 3weeks edip bileris, biziň bilen gürleşmegiňizi haýyş edýäris.
Soňunda
müşderilerimiziň biziň bilen gürleşmegini we islendik wagt bize baryp görmegini garşylaýarys.Müşderilerimiz bilen bilelikde uzaklaşyp, ajaýyp hyzmatdaşlygymyz bilen ajaýyp geljegi görüp biljekdigine ynanýarys.