Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Tianjin TSR Import & Export Co., Ltd.” esasan önümlerimiz: nahar oturgyjy / stol, kofe stoly, ofis oturgyjy, plastmassa oturgyç we ş.m. 2015-nji ýylda esaslandyryldy, öňki 2006-njy ýyldan bäri kiçi önümçilik işi, şol ýyl bizde bardy takmynan 7 işgär, işe başlanda hemme zat kyn, ýöne aýdyşymyz ýaly ýarym üstünlik, şondan soň her ýyl çalt ösýäris.Soňra 2015-nji ýylda 2 sany eksport satyjysy bilen öz eksport bölümimiz bolan “Tianjin tsr import & eksport co. sergä gatnaşyň.Europeewropadan has köp müşderi aldyk: Germaniýa, Angliýa, Italiýa, Ispaniýa, Gollandiýa, Polşa, Irlandiýa, Fransuz, Daniýa we ş.m. Demirgazyk Amerika: Amerika, Kanada, Meksika, Panama, Günorta Amerika: Kolumbiýa, Wenesuela, Braziliýa, Çili , Argentina we ş.m. ýokardaky esasy bazarymyz, Russiýa, Awstraliýa, Malaýziýa we ş.m. ýaly müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyz bar.

WORSHOP-OUTLOOK-1

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Häzirki wagtda metal önümleri üçin 26000 inedördül metr we beýlekiler üçin 10000 inedördül metrden gowrak, 120 işgär, eksport topary hökmünde 15 satyjy bar.Her aý 60-80 konteýner ýüklenýär, dünýädäki müşderiler önümçiligimizdäki 15 ýyllyk tejribämiz we eksport üçin 6 ýyllyk tejribämiz bilen ajaýyp müşderilerimizi gowy hilimizi we gowy bahamyzy tassykladylar.
Zähmet çekmek, seresaplylyk bilen garamak, bu netijeleri gazanmagyň iň möhüm nokady, şol bir wagtyň özünde şertnamanyň ruhuna uly üns berýäris, müşderilerimiz bilen şertnamany ýerine ýetirýäris, müşderilerimizi we bazarymyzy önümlerimizden kanagatlandyrmak üçin.
Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlaryň hemmesiniň gelip, bize gelmegini garşylaýarys. Ajaýyp geljegi bilelikde görmäge çagyrýarys.

Hil

Hil Önümleriň özenidir, gözleg we ösüş bölümimiziň 15 ýyllyk tejribesi bar, dizaýnyna we gurluşyna gaty üns berýärler, önümleri başlangyçda düzedýärler we önümçiligiň öň ýanynda synagdan geçirýärler.

quality control (1)
quality control (2)
quality control (3)
quality control (5)
quality control (7)

Toparymyz

Birinji topar

önümlerimiz bilen tanyşdyryň we müşderiniň soragyny düşündiriň.sargytlar barada nusgalar, reňkler, mukdar, töleg, iberiş belgisi, gowşuryş, ýüklenenden soň soraglar we resminamalar barada müşderi bilen gepleşik geçiriň.

Iki topar

hil gözegçiligi, önümçilige sargyt edilenden soň reňkleri, mukdaryny, öňdebaryjy wagtyny we käbir beýleki jikme-jiklikleri iki esse tassyklar. Önümçilik döwründe hemme zady dogry barlamak üçin sargytdan, ýygnalan önümden ilkinji önümi almaly.Adingüklemezden ozal sargydyň göterim mukdaryny barlamaly, ýüküň müşderiniň ammaryna ajaýyp ýagdaýda geljekdigine göz ýetiriň.

Üçünji topar

satuwdan soň, kemçilikler tapylansoň, müşderiniň beren pikirleri bilen iş salyşyň.Müşderini kanagatlandyrmak boýunça gözleg.